Paolo Fresco © Matteo Brogi

Paolo Fresco

FIAT Auto, past president

© Matteo Brogi